Čekejte prosím

Obchodní podmínky

Miloslav Schwarz
Brněnská 202
378 81  Slavonice

IČ: 15792544
DIČ: CZ6206051005

Tel.: +420 725 221 670
E-mail: kaze@kaze.cz

(dále jen „prodávající“)

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.karate-kimona.cz

Úvodní ustanovení

Seznam zboží na stránkách www.karate-kimona.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané konečné potvrzení objednávky či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Není-li u produktu uvedeno jinak, veškeré zboží máme skladem a expedujeme ho nejdéle do 24 hodin.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky formou dobírky společností Česká pošta.

Česká pošta - obchodní balík, platba dobírkou: 118 Kč (cena dle ceníku spol. Česká pošta na území ČR - účtována společností Česká pošta).

Osobně - zboží si můžete vyzvednout osobně na kterékoli provozovně, viz. sekce Kontakt - bez poplatku za dopravu a platbu.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Výměna nepoškozeného a nepoužitého zboží je možná do 14ti dnů od převzetí zboží za poplatek 150,- Kč.

Reklamace a vrácení zboží

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě vrácení zboží do 7 dnů od doručení zboží zákazníkovi.

Postup reklamace a vrácení či výměny zboží

Pokud chce zákazník reklamovat, vrátit či vyměnit zboží koupené v internetovém obchodě www.karate-kimona.cz, domluví se prostřednictvím el. pošty na email: kaze@kaze.cz na postupu reklamace, vrácení či výměny zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Za zboží zaslané (při reklamaci, vrácení či výměny zboží) na jiné adresy než bude uvedeno v emailu (v každém konkrétním případě zvlášť) nebere prodávající žádnou zodpovědnost.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu kaze@kaze.cz. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod).

Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.

Nevyzvednutá zásilka

V případě ,že objednávka zaslaná na dobírku nebude zákazníkem vyzvednuta a řádně zaplacena, je provozovatel internetového obchodu www.karate-kimona.cz oprávněn požadovat uhrazení všech nákladů spojených se zasláním objednávky, tedy zejména poštovné a balné, případně další účelně vynaložené náklady. Odesláním objednávky se zavazujete respektovat obchodní podmínky internetového obchodu www.karate-kimona.cz a projevujete vůli být těmito obchodními podmínkami vázán/a. Souhlasíte s tím, že v případě, že si nevyzvednete zaslanou objednávku ve stanovené lhůtě, uhradíte provozovateli internetového obchodu www.karate-kimona.cz účelně vynaložené náklady vzniklé v důsledku odeslání objednávky, jak je uvedeno výše. Jste povinen/povinna uhradit provozovateli internetového obchodu www.karate-kimona.cz účelně vynaložené náklady do 5 pracovních dnů ode dne, kdy uplynula lhůta k vyzvednutí zaslané objednávky. Nebude-li takto vzniklá pohledávka zaplacena ve stanovené lhůtě, bude celá záležitost postoupena firmě zajišťující vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tímto spojených.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Potvrzením obchodních podmínek dává nakupující svůj souhlas, že mu dodavatel může sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Těchto prostředků nebude nijak zneužito pro rozesílání spamu nebo poskytnutí třetí straně.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Slevové kódy / dárkové šeky

Na základě slevového kódu / dárkového šeku můžete získat slevu na nákup až do výše 100% vyplněním příslušného kódu do políčka Slevový kód / Dárkový šek ve Vašem nákupním košíku. Tento kód se vztahuje pouze na sortiment v našem e-shopu. Není-li řečeno jinak, lze ho uplatnit pouze na jeden pár bot + příslušenství, jako jsou ponožky a tkaničky.

Slevový kód se nevztahuje na poplatky spojené s dopravou a platbou.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.karate-kimona.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

V Praze 1.1.2013